Dec 12, 2019   6:39 a.m. Otília
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposals of effectiveness improvement of information flow in Zlievareň Trnava s.r.o. enterprise
Written by (author): Ing. Katarína Barteková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ružena Šrubařová, PhD.
Opponent:Mgr. Kamil Vaňa
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie informačného toku v podniku ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o.
Summary:Barteková, Katarína: Návrh opatrení na zefektívnenie informačného toku v podniku Zlievareň Trnava s.r.o. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. -- Vedúci práce: Ing. Ružena Šrubařová, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2014. 59 strán. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol a zaoberá sa riešením toku informácií, kde hlavným cieľom bolo zefektívnenie informačného toku v podmienkach vybraného podniku. Prvá kapitola je venovaná teoretickým poznatkom, ktoré približujú danú problematiku. Podstatou druhej kapitoly je ozrejmenie aktuálneho stavu na výrobnom úseku podniku, kde je najviac priestoru venovaného opisu kolobehu žiadanky od jej podania zákazníkom až po jej finálne vybavenie. Ďalšia kapitola je venovaná príprave troch návrhov, ktoré povedú k odstráneniu aktuálnych nedostatkov a zlepšeniu celého procesu, v rámci ktorých je aj návrh komplexného informačného systému. Štvrtá kapitola sumarizuje hlavné výhody a prínosy predkladaných návrhov.
Key words:výroba, informačný tok, žiadanka, ERP, dátový tok, informačný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited