Oct 21, 2020   7:22 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures for streamlining inventory management in AT – ENGINEERING spol. s r. o.
Written by (author): Ing. Petra Vidličková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
Opponent:
Ing. Peter Makyš
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob v spoločnosti AT – ENGINEERING spol. s r. o.
Summary:
Riadenie zásob znamená efektívne zaobchádzať so zásobami a udržiavať takú úroveň zásob, aby podnik zabezpečil všetky potrebné podmienky pre splnenie potreby zákazníka. Riadenie zásob je jedným z najdôležitejších odvetví v logistike. Mojim cieľom v bakalárskej práci bolo poukázať na problematiku riadenia zásob, vykonať analýzu a návrh opatrení na zlepšenie riadenia zásob pre podnik AT - ENGINEERING spol. s r. o., Bratislava. Teoretická časť je venovaná zásobám, ich rozdeleniu, sledovaniu, ukazovateľom efektívnosti a metódam riadenia zásob. V úvode analytickej časti popisujem históriu a predmet podnikania podniku. Hlavnú časť tvorí analýza súčasného riadenia zásob v podniku AT - ENGINEERING spol. s r. o., Bratislava. Návrhová časť obsahuje 2 návrhy na zlepšenie riadenia zásob v podniku. V časti zhodnotenia návrhu je zhodnotený prínos mojich návrhov na zlepšenie riadenia zásob a tiež určené podmienky na realizáciu riešenia.
Key words:
zásoba, Just In Time, ABC analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited