Dec 8, 2019   10:59 a.m. Marína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposed measures to streamline warehouse management in the company Kofola, a. s., Rajecká Lesná
Written by (author): Ing. Michaela Kumančíková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie skladového hospodárstva v podniku Kofola a. s., Rajecká Lesná
Summary:KUMANČÍKOVÁ, Michaela: Návrh opatrení na zefektívnenie skladového hospodárstva v podniku Kofola,a.s., Rajecká Lesná. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. -- Školiteľ: Ing. Miriam Šefčíková, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2014, 76 s. Cieľom práce je navrhnúť vhodné opatrenia, ktoré by zvýšili efektivitu v sklade výrobného podniku Kofola, a. s., a priniesli pozitívne výsledky pre podnik. Prvá kapitola sa zameriava na teoretické spracovanie skladového hospodárstva. Druhá kapitola je venovaná analýze konkrétneho podniku. Opis profilu spoločnosť, analýza súčasného stavu a problémy, ktoré sa v podniku vyskytujú. Tretia kapitola sa venuje navrhovanému riešenia, ktoré má odstrániť hlavný problém súvisiaci s kapacitou v sklade daného podniku. Návrhu paletového regálového zakladača. Štvrtá kapitola sa zameriava na zhodnotenie výsledkov. Uvádza všetky pozitíva, ale aj negatíva súvisiace s navrhovaným riešením, ktoré majú priniesť podniku očakávaný stav.
Key words:logistika, manipulačná technika, paletový regálový zakladač, sklad, skladovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited