Jul 2, 2020   11:16 p.m. Berta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Measurement, monitoring and improvement of processes in an industrial enterprise
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Petra Nemcová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je objasnenie možností využitia štatistických metód kontroly kvality pri riadení a zlepšovaní výrobných procesov v podniku. Práca je rozdelená na štyri hlavné kapitoly. V prvej kapitole sú vysvetlené základné pojmy a možnosti použitia regulačných diagramov pri regulácii procesov, ale aj alternatívy využitia počítania indexov spôsobilosti výrobných procesov. Teoretická časť vychádza z poznatkov naštudovaných z odbornej literatúry. Praktická časť sa skladá z troch kapitol. Prvá je zameraná na popis súčasného stavu spoločnosti a vybraného procesu. Nasleduje samotná aplikácia štatistických metód na reguláciu a zistenie spôsobilosti daného procesu pomocou metód opísaných v teoretickej časti. Pri aplikácii metód sa vyskytol problém, a tak nasledovali kroky na odstránenie problému. Následne verifikácia spôsobilosti procesu po aplikácii nápravných opatrení. V posledná štvrtá kapitola je zameraná na návrh preventívnych opatrení, ktoré by mohli prispieť k identifikácii a zabráneniu vzniku podobného problému v budúcnosti.
Key words:
regulácia procesov, regulačné diagramy, indexy spôsobilosti procesov, spôsobilosť procesov, proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited