Dec 14, 2019   2:58 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal for measures to improve the education system of employees in the company STAKOTRA Manufacturing Co, Ltd
Written by (author): Ing. Marko Minarovič
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
Summary:MINAROVIČ, Marko: Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti STAKOTRA MANUFACTURING, S.R.O. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Vedúci práce: Ing. Martin Hrablik, PhD. --Trnava: MTF STU, 2014, 52 strán Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie systému vzdelávania, ku ktorým sme dospeli vďaka prvotnému teoretickému zhrnutiu v prvej kapitole a v následnej komplexnej analýze vzdelávacieho systému sme sa dopracovali ku konkrétnym navrhovaným opatreniam v podniku Stakotra Manufacturing s.r.o.. V komplexnej analýze systému vzdelávania sme sa venovali konkrétnym informáciám o podniku a jeho zamestnancoch, organizačnou štruktúrou, vzdelávaniu, ktoré je v podniku zaužívané a spokojnosťou zamestnancov s týmto vzdelávacím procesom. Výsledky bakalárskej práce, teda navrhované opatrenia systému vzdelávania, by mali slúžiť na zlepšenie súčasného stavu vzdelávacieho systému v podniku. Medzi navrhované opatrenia, ktoré by sme zaviedli v podniku pre zlepšenie procesu vzdelávania, patrí motivácia k osobnostnému rastu zamestnancov, zohľadňovanie návrhov a nápadov zamestnancov, zavedenie dobrovoľného vzdelávania, vyčlenenie väčšieho množstva finančných prostriedkov na vzdelávanie, analyzovanie skutočných potrieb zamestnancov, zavedenie víkendových vzdelávacích procesov a povinnú spätnú väzbu zamestnancov.
Key words:systém vzdelávania, zamestnanci, podnik, proces vzdelávania, opatrenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited