Dec 11, 2019   4:49 a.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measures proposal for improvement of motivation system of employees in company ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o.
Written by (author): Ing. Dominika Krajčovičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Ladvenicová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je vytvorenie návrhu opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o. V teoretickej časti sa venujem vysvetleniu pojmu motív, motivácia, popísaniu jednotlivých motivačných teórií a vysvetleniu deviatich motivačných pravidiel. V druhej kapitole opisujem súčasný stav motivácie v spoločnosti, jej históriu, organizačnú štruktúru riadenia a štruktúru zamestnancov. V tretej kapitole poskytujem návrhy na zdokonalenie systému motivácie v spoločnosti vytvorené na základe analýzy. Štvrtá a zároveň posledná kapitole poskytuje zhodnotenie týchto návrhov. Zadanie a cieľ bakalárskej práce som formuláciou jednotlivých návrhov opatrení na zdokonalenie systému motivácie a ich zhodnotením splnila.
Key words:motivácia, systém, zdokonalenie, efektívnosť, benefit

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited