Feb 27, 2020   6:24 a.m. Alexander
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposed measures to improve formation of prices as a tool for communication with customers in company Joinery Rudolf Kobelár
Written by (author): Bc. Simona Golejová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
Opponent:doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie tvorby cien ako nástroja komunikácie so zákazníkom v podniku Stolárstvo Rudolf Kobelár
Summary:GOLEJOVÁ, Simona: Návrh opatrení na zdokonalenie tvorby cien ako nástroja komunikácie so zákazníkom v podniku Stolárstvo -- Rudolf Kobelár. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. -- Školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2014. 48 s. Cieľom bakalárskej práce je na základe dostupnej literatúry a poznatkov vysvetliť podstatu ceny, jej stratégiu a na základe analýzy navrhnúť efektívnejšiu tvorbu cien pre podnik Stolárstvo -- Rudolf Kobelár. Bakalárska práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na teoretické poznatky a pojmy týkajúce sa danej problematiky. Druhá kapitola je analytická a zameraná na charakteristiku podniku Stolárstvo -- Rudolf Kobelár a jej súčasný stav. Opisuje hlavne profil podniku, komunikáciu, komunikačné prostriedky, tvorbu ceny a analýzu cenových ponúk. Tretia časť obsahuje jednotlivé návrhy zlepšení tvorby cien. Predovšetkým sa zameriava na kvalitu. Posledná kapitola sa sústreďuje na vyhodnotenie navrhovaných opatrení pre podnik Stolárstvo -- Rudolf Kobelár. Výsledok navrhovaných opatrení by mal slúžiť na zlepšenie súčasného stavu.
Key words:cena , zdokonalenie tvorby ceny, kvalita , komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited