Apr 1, 2020   5:18 p.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of actions to improve employees’ motivation in SAMIL BALENIE, s.r.o.
Written by (author): Ing. Mária Javorková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Mgr. Karol Kováč, PhD.
Opponent:Mgr. Mária Bednáriková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie motivácie zamestnancov SAMIL BALENIE, s.r.o.
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zistiť, ako sú zamestnanci spoločnosti SAMIL BALENIE, s.r.o. spokojní s aktuálnymi motivačnými stimulmi, a čo je pre zamestnancov najviac dôležité z hľadiska motivácie. Na základe výsledkov dotazníka, spoznania prostredia spoločnosti, a teórie sme sa tak snažili navrhnúť také motivačné stimuly, aby čo najefektívnejšie viedli k lepšej motivácii zamestnancov. V Prvej časti práce sme zhrnuli teoretické poznatky o dôležitosti motivácii, jej rozdelenia, členenia ako aj efektívneho nastavenia. Taktiež, keďže veľmi dôležitou súčasťou motivácie je aj systém odmeňovania a hodnotenie, zaoberáme sa aj touto tématikou. Druhou časťou práce je analýza spoločnosti, kde je zhrnutá informácia o spoločnosti a jej aktuálnom nastavenom motivačnom systéme. V tej časti navrhujeme opatrenia, ktoré vylepšia už existujúce stimuly a zároveň navrhujeme nové stimuly vedúce k efektívnejšej motivácii. V časti zhodnotenie poukazujeme na prínos nami navrhovaných opatrení, ktoré povedú k lepšej motivácii zamestnancov.
Key words:stimuly, ocenenie, efektívna motivácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited