Mar 29, 2020   3:07 a.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Draft measures to improve utilization o the prices as a tool of marketing communication in the enterprise LIGNOFER s.r.o. Trnava
Written by (author): Ing. Jana Jeleneková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie využitia ceny ako nástroja marketingovej komunikácie v podniku Lignofer spol. s r.o., Trnava
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá tematikou analýzy ceny ako nástroja komunikácie so zákazníkom v priemyselnom podniku LIGNOFER spol. s r.o., Trnava. Táto oblasť súvisí s marketingovým mixom, ktorého nástroje sú pri cene ako nástroji komunikácie so zákazníkom využívané. Bakalárska práca pozostáva z teoretickej, analytickej a návrhovej časti. V teoretickej časti práce je venovaná pozornosť predovšetkým objasneniu základných pojmov súvisiacich s marketingom. Obsahuje základné charakteristiky marketingového mixu, marketingových aktivít a vymedzuje pojem "cena". Analytická časť sa venuje analýze súčasného stavu využívania ceny ako nástroja komunikácie so zákazníkom v priemyselnom podniku LIGNOFER spol. s r.o., Trnava. Na základe poznatkov z teoretickej časti práce a na základe analýzy súčasného stavu využívania ceny ako nástroja komunikácie so zákazníkom sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie využitia ceny ako nástroja komunikácie so zákazníkom. Záver bakalárskej práce je venovaný zhodnoteniu navrhovaných opatrení.
Key words:marketingový mix, marketingová komunikácia, cena, marketing

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited