Apr 1, 2020   5:37 p.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures for improvement of inventory management at the company MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o., Brezová pod Bradlom
Written by (author): Ing. Diana Slováková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Opponent:Ing. Ivana Ščasnovičová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob v podniku MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o., Brezová pod Bradlom
Summary:SLOVÁKOVÁ, Diana: Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob vo firme MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s.r.o. Brezová pod Bradlom. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.-- Trnava: UCM FMK, 2013. Cieľom mojej bakalárskej práce je analýza súčasného systému riadenia zásob v podniku MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s.r.o. a na základe tejto analýzy a teórie riadenia zásob navrhnúť opatrenia na zlepšenie jeho efektívnosti. V prvej časti mojej práce som opísala teóriu o logistike, riadení zásob a ako ich možno použiť v podniku. Druhá časť sa zaoberá analýzou aktuálnej situácie stavu zásob v spoločnosti. V tretej časti som na základe predchádzajúcich častí navrhla opatrenia na optimalizáciu zásob. Záverečná časť sa venuje hodnotenia navrhnutých opatrení a ich možných prínosov pre spoločnosť.
Key words:optimalizácia, zásobovanie, výrobný podnik, riadenie zásob

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited