Jan 20, 2020   8:06 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal for measures to improve software support administrative work in a small business
Written by (author): Ing. Zuzana Šamová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie softvérovej podpory administratívnej práce v malom podniku
Summary:ŠAMOVÁ, Zuzana: Návrh opatrení na zlepšenie softvérovej podpory administratívnej práce v malom podniku [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Školiteľ: Ing. Martin Hrablik, PhD., - Trnava: MTF STU, 2014, 63 s. Cieľom bakalárskej práce je analýza súčasného stavu softvérovej podpory v zadanom podniku a návrh zlepšení, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu efektivity administratívnej práce v podniku. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola charakterizuje administratívnu prácu v malom podniku a dostupné prostriedky softvérovej podpory administratívnej práce. Druhá kapitola práce sa venuje analýze zadaného podniku -SWOT analýza podniku a analýze softvérovej podpory v podniku, čerpajúcej informácie prostredníctvom metód skupinového rozhovoru a dotazníku od definovaných subjektov analýzy. Na základe analýzy boli vypracované návrhy na zlepšenie miery využívania softvérovej podpory, ktoré sú obsahom tretej kapitoly. Po aplikácii návrhov do praxe sa posledná štvrtá kapitola zaoberá zhodnotením návrhov, rozoberá ich prínosy a eventuálne nedostatky.
Key words:administratívna práca, softvérová podpora administratívnej práce, podnikové informačné systémy, podniková informatika, malý podnik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited