Dec 9, 2019   1:24 a.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposed measures to improve the creating and use of the social program of Fremach Trnava, s. r. o.
Written by (author): Ing. Lucia Tomíková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Iveta Čambálová
Opponent:doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie tvorby a využívania sociálneho programu v spoločnosti Fremach Trnava s.r.o.
Summary:Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je popísať sociálny program rovnako ako z teoretického hľadiska, tak aj s hľadiska firmy, v ktorej danú bakalársku tému spracovávam. Následne som v bakalárskej práci opísala firmu, v ktorej som danú bakalársku prácu spracovávala. V bakalárskej práci som sa neskôr venovala aj analyzovaniu uplatnenia sociálneho programu v danej firme a snažila som sa nájsť nejaké zlepšenia v prípade sociálneho programu, ktorý je vo firme zavedený. Ďalej som sa venovala pojmu personálny manažment, ktorý úzko súvisí so sociálnym programom. Zadanie bakalárskej práce sa mi podarilo naplniť na základe rozhovorov s konzultantkou v príslušnej firme, následným dotazníkovým prieskumom a naštudovaním si materiálov o personálnom manažmente a sociálnom programe. Výsledkom bakalárskej práce bolo, že som odhalila niektoré nedostatky v prípade poskytovania sociálneho programu v príslušnej firme. Významom tejto bakalárskej práce bolo zlepšiť podmienky v oblasti poskytovania sociálneho programu zamestnancom.
Key words:Sociálny program., Personálny manažment., Personálna práca., Zamestnanci., Pracovný výkon.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited