19. 1. 2020  3:05 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti A-STUDIO s.r.o.
Autor: Ing. Andrej Vajsábel
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Iveta Čambálová
Oponent:Ing. Ivana Mudriková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti A-STUDIO s.r.o.
Abstrakt:VAJSÁBEL, Andrej: Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti A-STUDIO, s.r.o. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. -- Vedúci bakalárskej práce: Ing. Iveta Čambálová -- Trnava: MTFF STU, 2014. 66 s. Predmetom bakalárskej práce je riadenie výkonnosti podniku. Cieľom práce je analyzovať súčasný stav a podať návrhy na zlepšenie výkonu zamestnancov spoločnosti A-STUDIO, s.r.o.. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti práce je poukázané na vymedzenie základných pojmov súvisiacich s riadením výkonnosti podniku. Pozornosť je upriamená ako na pracovný výkon a jeho podstatu i proces riadenia, tak aj na pracovnú výkonnosť. Ďalej objasňuje pojem merania výkonnosti podniku a popisuje klasické i moderné metódy merania výkonnosti. V rámci podkapitoly venovanej riadeniu ľudských zdrojov v podniku sú vysvetlené termíny zaoberajúce sa jednotlivými prístupmi a štýlmi riadenia. Nadobudnuté poznatky z teoretickej časti práce sú využité pri spracovaní analytickej časti, ktorá je venovaná riadeniu výkonnosti v spoločnosti A-STUDIO, s.r.o.. Tretia kapitola bakalárskej práce obsahuje návrhy odporúčaní na zlepšenie výkonnosti zamestnancov v spomínanej spoločnosti. Poslednú časť práce tvorí zhodnotenie navrhovaných odporúčaní. Cieľ teoretickej i praktickej časti bakalárskej práce som splnil.
Klíčová slova:Pracovný výkon, Výkonnosť, Meranie výkonnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně