17. 2. 2020  23:33 Miloslava
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látok
Autor: Ing. Dávid Jakub
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Oponent:Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látok
Abstrakt:JAKUB, Dávid: Štúdium využitia alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látok [Bakalárska práca] / Dávid Jakub -- Slovenská technická univerzita. Materiálovotechnologická fakulta; Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva. -- Vedúci: doc. Ing. Maroš Soldán, PhD -- Stupeň odbornej kvalifikácie : Inžinier. -- Trnava: MTF STU, 2014 Kľúčové slová: sorpcia, adsorbent, 3,5 dichlórfenol, červený kal, lúženec Bakalárska práca sa zameriava na štúdium využitia alternatívnych adsorbentov pri odstraňovaní nebezpečnej látky. Cieľom je štúdium sorpcie 3,5 dichlórfenolu červeným kalom a lúžencom z hľadiska meniacich sa podmienok pri adsorpcií. V úvode je teoreticky popísaná sorpcia, vlastnosti adsorbentov a vybraný polutant 3,5 dichlórfenol. Praktická časť sa zaoberá na štúdium účinnosti sorpcie jednotlivými adsorbentami pri daných podmienkach.
Kľúčové slová:červený kal, 3,5 dichlórfenol, sorpcia, lúženec, adsorbent

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene