21. 1. 2020  5:47 Vincent
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zefektívnenie expedície zásob hotových výrobkov prostredníctvom technológie RFID v podniku Delta Electronics (Slovakia), s. r. o.
Autor: Bc. Veronika Pavlačková
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
Oponent:Ing. Peter Makyš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na zefektívnenie expedície zásob hotových výrobkov prostredníctvom technológie RFID v podniku Delta Electronics (Slovakia), s. r. o.
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá zefektívnením expedície zásob hotových výrobkov, pričom ako návrh na zefektívnenie je predkladaný návrh na zavedenie RFID technológie v podniku Delta Electronics (Slovakia). Táto RFID Technológia bola aplikovaná pre expedíciu hotových výrobkov, ktoré sa presúvajú z výroby do skladu, keďže podnik evidoval nesúlad medzi skutočným počtom vyexpedovaných hotových výrobkov a počtom vyexpedovaných hotových výrobkov v systéme. Ako riešenie bola navrhnutá RFID brána, ktorá bude evidovať fyzický pohyb vyexpedovaných hotových výrobkov a zároveň systém RFID technológie, ktorý bude prepojený s podnikovým systémom SAP, v ktorom budú transakcie plne zautomatizované. Cieľom zavedenia RFID technológie do skladu, je zvýšenie efektivity expedície hotových výrobkov a hlavne eliminovanie možnosti ľudského omylu pri pohybe výrobkov z výroby do skladových priestorov podniku.
Kľúčové slová:expedícia, hotové výrobky, sklad, logistika, technológia RFID

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene