Feb 27, 2020   5:47 a.m. Alexander
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal for measures to improve the performance evaluation of non-production employees of the company Faurecia Slovakia Ltd., branch plant Hlohovec
Written by (author): Bc. Lenka Jedličková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Lenka Púčiková
Opponent:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie hodnotenia výkonnosti nevýrobných zamestnancov podniku Faurecia Slovakia s.r.o., o.z. Hlohovec
Summary:JEDLIČKOVÁ, Lenka: Návrh opatrení na zlepšenie hodnotenia výkonnosti nevýrobných zamestnancov podniku Faurecia Slovakia s.r.o., o.z. Hlohovec [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. -- Školiteľ: Ing. Lenka Púčiková - Trnava: MTF STU, 2014. 51 s. Snahou tejto bakalárskej práce je pokúsiť sa navrhnúť opatrenia na zlepšenie systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti Faurecia Slovakia s.r.o., o.z. Hlohovec, na základe vedomostí nadobudnutých počas štúdia a vopred získaných informácií tak, aby došlo k zdokonaleniu systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku a tiež k vyššej výkonnosti zamestnancov a upevňovaniu pozície spoločnosti na trhu. Zámerom je taktiež posúdiť súčasný stav procesu hodnotenia výkonnosti zamestnancov na základe rozhovorov s vedúcimi zamestnancami. Na základe získaných údajov sa pokúsim zhodnotiť súčasný stav a navrhnúť opatrenia na zlepšenie do budúcnosti. V prvej časti práce som zhrnula teoretické poznatky získané štúdiom materiálov vo vzťahu k danej problematike. V druhej časti aplikujem tieto poznatky v spoločnosti Faurecia Slovakia s.r.o., o.z. Hlohovec a zaoberám sa analýzou hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku na základe rozhovorov so zamestnancami. V tretej časti práce navrhujem aktuálny systém hodnotenia výkonnosti zamestnancov zdokonaliť najmä navýšením počtu hodnotiteľov, čo sa výrazne odrazí na kvalite hodnotiaceho výstupu. Štvrtá kapitola sa zameriava na vyhodnotenie navrhovaných riešení a tu opisujem aj očakávané prínosy po zavedení týchto riešení do užívania.
Key words:výkonnosť, riadenie, zamestnanci, hodnotenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited