Oct 21, 2020   7:27 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Improvement proposal for more efficient creation and implementation of marketing strategy in a company
Written by (author):
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh zefektívňovania tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku
Summary:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť zefektívnenie tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá významom marketingu pre podnik pri zabezpečovaní kvality, podstatou a významom marketingovej stratégie, rozoberá typy marketingových stratégií a pozornosť venuje aj aktuálnym trendom rozvoja marketingových stratégií. V druhej kapitole je analyzovaný súčasný stav uplatňovania marketingovej koncepcie v podniku prostredníctvom charakteristiky podniku, realizovanej SWOT analýzy a analýzy zavedenej marketingovej stratégie. Tretia kapitola obsahuje návrh na zefektívnenie tvorby a implementácie marketingovej stratégie stanovený na základe zistených nedostatkov. Štvrtá kapitola sa venuje zhodnoteniu návrhu a jeho prínosu pre prax.
Key words:
marketing, marketingová stratégia, zákazník, spokojnosť, podnik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited