Nov 17, 2019   8:20 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The suggestion for implementation of controlling working capital in COOP SERVIS, Ltd., Nové Zámky
Written by (author): Ing. Gabriela Csongrádyová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh implementácie controllingu pracovného kapitálu v podniku COOP SERVIS spol. s r. o., Nové Zámky
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je popísať, zhodnotiť a analyzovať stav pohľadávok v konkrétnej spoločnosti a na základe výsledkov z analýzy pohľadávok navrhnúť vhodné riešenia na zlepšenie systému riadenia pohľadávok. Práca je rozdelená do 5 kapitol a obsahuje 31 obrázkov, 29 tabuliek a 12 príloh. Prvá kapitola bola venovaná základným pojmom, úlohám controllingu a základnému rozdeleniu controllingu na finančný, investičný a vnútropodnikový. V druhej kapitole sme charakterizovali profil spoločnosti, jej históriu a organizačnú štruktúru. V ďalšej časti sme zisťovali stav finančnej situácie skúmaného podniku a tiež systém riadenia pohľadávok. Bola vykonaná finančná analýza a analýza samotných pohľadávok v rámci controllingu pracovného kapitálu. Výsledky analýzy poukázali na určité nedostatky vedúce k rastu nevyinkasovaných pohľadávok a preto sme v štvrtej kapitole navrhli riešenia a opatrenia pre zlepšenie budúceho stavu pohľadávok v spoločnosti. Návrhy sme zhodnotili v poslednej kapitole tejto diplomovej práce. Za hlavný prínos tejto práce považujeme analýzu finančnej situácie podniku, analýzu pohľadávok a odporúčania z nej vyvodené.
Key words:controlling, pohľadávka, analýza pohľadávok, finančná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited