28. 2. 2020  13:30 Zlatica
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh kontroly procesu montáže - demontáže realizovanej na „Pick and Place“ manipulátore
Autor: Ing. Michal Kmeť
Pracovisko: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Oponent:prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh kontroly procesu montáže - demontáže realizovanej na „Pick and Place“ manipulátore
Abstrakt:KMEŤ, Michal: Návrh kontroly procesu montáže -- demontáže realizovanej na "Pick and Place" manipulátore. [Diplomová práca]-- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky.-- Vedúci diplomovej práce: Ing. Radovan Holubek, PhD.-- Trnava: MTF STU, 2013. Diplomová práca je zameraná na návrh kontroly v procese montáže a demontáže realizovanej na "Pick and Place" manipulátore. Práca je pozostávajúca zo štyroch kapitol resp. častí -- dve teoretické, analyzačnej a návrhovej časti. Prvá kapitola venuje pozornosť súčasnému stavu, rozdeleniam a vlastnostiam manipulátorov . Druhá kapitola sa zaoberá kontrolnými zaradeniami implementovanými do procesu montáže. V tretej kapitole je kladený dôraz na analýzu požiadaviek montážne -- demontážneho procesu a konštrukciu daného manipulátora. Záverečná kapitola je orientovaná na návrh kontrolných zariadení "Pick and Place" manipulátora, ktoré sú potrebné pri montážnom -- demontážnom procese.
Kľúčové slová:manipulátor, kontrolne zariadenia, analýza, montážny a demontážny proces, Pick and Place

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene