Nov 16, 2019   1:09 a.m. Agnesa
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Suggestion of optimization of the evaluation performance and financial stability of the PFS, a.s. company
Written by (author): Ing. Veronika Melicherová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Černý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh optimalizácie hodnotenia výkonnosti a finančnej stability podniku PFS, a.s.
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť optimalizáciu hodnotenia výkonnosti a finančnej stability v podniku PFS a.s.. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola popisuje finančnú analýzu, moderné metódy hodnotenia výkonnosti a metódy prognózovania finančnej situácie podniku. Druhá kapitola následne analyzuje súčasný stav výkonnosti a finančnej stability podniku PFS a.s.. Analýza je pritom zameraná na analýzu účtovných výkazov a analýzu finančných ukazovateľov danej spoločnosti. V tretej kapitole je uvedený návrh optimalizácie hodnotenia výkonnosti a finančnej stability podniku PFS a.s. Štvrtá kapitola je zameraná na zhodnotenie prínosov návrhov hodnotenia z pohľadu vynaložených prostriedkov a dosiahnutých prínosov pre spoločnosť.
Key words:finančná stabilita, finančná analýza, finančné ukazovatele, výkonnosť, ekonomická pridaná hodnota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited