8. 8. 2020  22:57 Oskar
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh zvýšenia efektívnosti EMS v podniku BEKAERT a. s., Hlohovec
Autor: Ing. Michal Drgoň
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Návrh zvýšenia efektívnosti EMS v podniku BEKAERT a. s., Hlohovec
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zefektívniť environmentálny manažérsky systém v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými poznatkami v oblasti ochrany životného prostredia, environmentálnym manažérskym systémom podľa normy ISO 14001 a schémou pre environmentálne manažérstvo a audit, ktorá je nadstavba tohto systému. Na konci kapitoly sú spomenuté dobrovoľné environmentálne nástroje. V druhá kapitola je venovaná spoločnosti Bekaert od histórie cez súčasný stav a predmet podnikania až po vízie do budúcna. Tretia kapitola tejto práce sa venuje analýze údajov a materiálov, ktoré poskytla spoločnosť na vypracovanie tejto práce. Sú v tu spomenuté všetky environmentálne aspekty spoločnosti. Ďalej obsahuje táto kapitola aj analýzu vodného hospodárstva, ktorej sa táto práca venuje. Štvrtou kapitolou sú návrhy zefektívnenia environmentálneho manažérskeho systému, najmä prevencia pred haváriami a certifikácia podľa EMAS. Posledná piata kapitola zhodnocuje návrhy a ich význam pre spoločnosť.
Kľúčové slová:
vodné hospodárstvo, environmentálny manažérsky systém, schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, efektívna kontrola a meranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene