Mar 29, 2020   1:59 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Project proposal optimization of logistics cost in the production company Duropack Turpak Obaly, a.s., Martin
Written by (author): Ing. Marián Pekara
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Jan Prachař, PhD.
Opponent:Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh projektu optimalizácie logistických nákladov vo výrobnom podniku Duropack Turpak Obaly, a.s., Martin
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať súčasný stav vybraných logistických procesov v spoločnosti a navrhnúť také opatrenia, ktoré by viedli k zníženiu logistických nákladov spoločnosti. Diplomová práca sa člení na štyri samostatné kapitoly, ktoré sa následne členia na podkapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými poznatkami z oblasti logistiky. V druhej kapitole je popísaný súčasný stav logistických procesov v spoločnosti Duropack Turpak Obaly, a.s. Tretia kapitola sa venuje návrhovej časti kde sú navrhnuté konkrétne optimalizačné riešenia logistických procesov. Štvrtá kapitola sa zaoberá zhodnotením navrhovaných riešení a vyčíslením ušetrených finančných prostriedkov z navrhovaných riešení. Výsledok a význam práce spočíva v zefektívnení jednotlivých procesov a znížení logistických nákladov.
Key words:preprava, skladovanie, logistické náklady, SWOT analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited