Dec 5, 2019   9:22 p.m. Oto
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Study of flammability of combustible organic dusts
Written by (author): Ing. Martin Pastier, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Anton Osvald, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium zápalnosti horľavých organických prachov
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá štúdiom zápalnosti vybraných horľavých organických prachov v rozvírenom stave a stanovením vlastností zvíreného prachu pri podmienkach modifikovanej výbuchovej komory KV-150 M2. Pre výbuchovú komoru boli v rámci riešenia dizertačnej práce navrhnuté systémy rozvírenia a iniciácie vzoriek prachu. Pre sledovanie priebehu tlaku pri výbuchu vo vnútornom uzavretom priestore komory bol navrhnutý systém merania a vyhodnocovania výbuchových tlakov. Pre špecifické podmienky modifikovanej KV-150 M2 boli vypracované bezpečné pracovné postupy a metódy stanovenia dolnej medze výbušnosti, maximálneho výbuchového tlaku a maximálnej rýchlosti nárastu výbuchového tlaku. Podľa navrhnutých postupov bola stanovená dolná medza výbušnosti a maximálny výbuchový tlak vybraných vzoriek organických prachov.
Key words:organický prach, požiar, výbuch, vlastnosti zvíreného prachu pri výbuchu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited