Dec 11, 2019   8:55 a.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Study of the safe production of bioethanol from non-traditional sources
Written by (author): Ing. Alica Pastierová, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Opponent 1:prof. RNDr. František Kačík, PhD.
Opponent 2:prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium bezpečnej produkcie bioetanolu z netradičných zdrojov
Summary:Predkladaná dizertačná práca bola zameraná na štúdium možnosti využitia žaburinky menšej (Lemna minor) ako netradičnej biomasy pre produkciu palivového bioetanolu. Teoretická časť rozoberá súčasný stav výroby a využívania bioetanolu vo svete aj na Slovensku a taktiež sa venuje charakteristike fermentačného procesu. Experimentálna časť práce je zameraná na rozbor zloženia vstupnej biomasy - laboratórne kultivovanej a prírodnej Lemna minor. Taktiež sa sledovalo zvýšenie obsahu škrobu v žaburinkovej biomase v tme a v roztoku bez živín a analýza fyzikálno-chemických ukazovateľom vody z miesta odberu s cieľom porovnania nárastu biomasy. Zo získaných výsledkov možno konštatovať, že úpravou podmienok rastu sa dá zvýšiť nárast žaburinkovej biomasy až o 1,5-násobku za deň a obsah škrobu až cca o 53 %. Potenciál využitia žaburinky ako netradičnej suroviny sa však nepodarilo potvrdiť, nakoľko obsah škrobu bol aj po akumulácii nízky a proces enzymatickej hydrolýzy a fermentácie neprebehol. Ďalej bola potvrdená hypotéza, že glukóza má schopnosť redukovať prvky s vyšším oxidačným stupňom na nižší. Z pôvodnej koncentrácie roztoku Cr6+ s koncentráciou 6,9 mg l-1 sa pôsobením roztoku glukózy s koncentráciou 10 g l-1 zaznamenalo zníženie o 57 %. Na základe tejto skutočnosti sa uskutočnilo štúdium produkcie bioetanolu z kukurice Oxxygen s prídavkom a bez prídavku Cr6+ ako modelového kontaminantu. Prítomnosť Cr6+ nemala vplyv na kvalitu bioetanolu. Vedľajšie produkty fermentácie vo všetkých vzorkách stanovene metódou plynovej chromatografie boli oxid uhličitý, kyslina octová, pribudlina, pyranón, glycerol a kyselina akrylová. Potvrdenie hypotézy, že Cr6+ nemá na proces fermentácie významný vplyv, ponúka možnosti využitia kontaminovanej biomasy po fytoremédiácii kontaminovaných pôd. Taktiež bola vypracovaná analýza rizika produkcie bioetanolu v laboratórnych podmienkach UBEK metódou HAZOP.
Key words:fermentácia, biomasa, škrob, infračervená spektrometria, plynová chromatografia, bioetanol, žaburinka, Lemna minor, biosorpcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited