Feb 22, 2020   5:07 p.m. Etela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bridge over Čadca and Žilina (obj. 219-13)
Written by (author): Ing. Maroš Práznovský
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Prítula, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Most medzi Čadcou a Žilinou (obj. 219-13).
Summary:Predmetom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť premostenie ponad cestu druhej triedy číslo II/520 Krásno nad Kysucou -- Nová Bystrica, rieku Bystrica a miestu asfaltovú cestu. Úvodom práce bolo vypracovanie návrhu mostnej konštrukcie - tvaru nosnej konštrukcie, priečneho rezu v poli a nad podperami, spôsobu budovania a z toho závislého návrhu rozpätia jednotlivých polí. Na základe miestnych charakteristík bol most navrhnutý ako dodatočne predpätá konštrukcia komorového prierezu budovaná technológiou betonáže po poliach. Po navrhnutí nosnej konštrukcie nasledoval statický výpočet hornej stavby mosta zohľadňujúci jednotlivé fázy výstavby a definitívne pôsobenie konštrukcie jednak v čase uvedenia do prevádzky ako aj počas plánovanej životnosti. Na výpočet vnútorných síl bol použitý program STRAP 2012, kde bol namodelovaný ako prútový model. Prierezové charakteristiky boli zadávané pomocou programu Crosec. Časovo závislá analýza a vnútorné sily od predpätia boli počítané pomocou modulu Postten. Všetky výpočty a posúdenia boli realizované podľa platných európskych noriem.
Key words:predpätie, výsuvná skruž, betónový most

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited