Jan 20, 2020   3:55 p.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Draft of the improvement of human resources management in company VUKI a.s., Bratislava
Written by (author): Ing. Marek Chmelan
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:Ing. František Holler
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku VUKI a.s., Bratislava
Summary:CHMELAN, Marek : Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku VUKI a.s., Bratislava - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Školiteľ : prof. Ing. Dušan Baran, PhD. -- Trnava : MTF STU, 2014. 69s. Základným cieľom tejto bakalárskej práce bolo pochopenie manažmentu ľudských zdrojov. Bakalárska práca sa skladá z 5 kapitol. Prvá kapitola slúži na oboznámenie s teoretickými poznatkami, kde sme vysvetlili základne pojmy tykajúce sa personálneho manažmentu. V druhej kapitole sme predstavili podnik VUKI a.s. a popísali produktové portfóliu. Tretia kapitola nám slúži na analýzu súčasného stavu manažmentu ľudských zdrojov v podniku, ktorá je zameraná hlavne na vzdelávanie a rozvoj stredného manažmentu. Na základe analýzy dotazníka sme v štvrtej kapitole navrhli zlepšenie rozvoja a vzdelávania zamestnancov - presnejšie navrhnutie konkrétnych vzdelávacích aktivít pre stredný manažment a ich kalkulácia. V poslednej kapitole sme sa venovali zhodnoteniu nami navrhnutými vzdelávacími aktivitami a dospeli sme k rozhodnutiu, že investície do ľudských zdrojov sú nevyhnutné a z dlhodobého hľadiska zabezpečujú lepšiu pozíciu pre podnik na trhu a jeho konkurencieschopnosť.
Key words:organizácia, ľudské zdroje, vzdelávanie, podnik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited