Jun 1, 2020   10:04 p.m. Žaneta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Analysis and design of systems of ventilation and dehumidification of indoor swimming pool
Written by (author): Ing. Róbert Turza, PhD.
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza a návrh systémov teplovzušného vetrania a odvlhčovania krytých plavární, Analyze and design of hot air ventilation and dehumidification systems in covered swimming pools
Summary:Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá témou vetrania a odvlhčovania bazénových hál. Práca je v hlavnej miere motivovaná relatívne slabou dokumentáciou riešenia tejto problematiky ako aj nízkym stupňom využívania rozsiahleho energetického potenciálu teplého a vlhkého vzduchu odsávaného z priestoru bazénovej haly na Slovensku. V tejto práci je popísaná definícia krytej bazénovej haly a popis riešenia a návrhu vetrania a odvlhčenia vzduchu bazénovej haly. Popri zmapovaní súčasného stavu vetrania a odvlhčovania bazénových hál na našom území ako aj vo svete, v práci sú spracované posledné domáce a svetové odborné a vedecké materiály v danej problematike, je súčasťou práce aj hodnotenie distribúcie vzduchu a spôsobov spätného získavania tepla z odvádzaného (teplého a vlhkého) vzduchu. V danej práci sú uvedené výsledky merania stavov vnútornej mikroklímy krytého bazéna, ktoré boli uskutočnené v kúpalisku Thermal Corvinus, Veľký Meder. Počas letného ako aj zimného obdobia boli vykonané merania viacerých veličín popisujúcich stav vzduchu vo vnútri bazénovej haly ako aj vonkajšieho prostredia. Následne boli tieto namerané hodnoty analyzované. Ďalším cieľom tejto práce bolo vytvorenie fyzikálneho modelu krytého bazéna. Na vytvorenom modeli sa v laboratórnych podmienkach simulovali rôzne vstupné údaje stavu prostredia v bazénovej haly a ich vplyv na proces odparovania z vodnej hladiny. Dizertačná práca sa zaoberá analýzou procesov prebiehajúcich vo vnútornom prostredí, ako napr. povrchová kondenzácia, odparovanie z vodnej hladiny, a snaží sa ponúknuť riešenie pre problém vetrania a odvlhčenia vzduchu krytej plavárne tak, aby boli splnené požiadavky na ochranu stavebných konštrukcií, komfort užívateľov a funkčnosť zariadenia.
Key words:
krytý bazén, odparovanie vody, vnútorná mikroklíma, meranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited