Jul 12, 2020   9:33 p.m. Nina
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Determination of coefficient of thermal conductivity established organic layers of dust and its impact on the propensity to spontaneous combustion
Written by (author):
Ing. Marek Pénzeš
Department:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie koeficienta tepelnej vodivosti usadenej vrstvy organického prachu a jeho vplyvu na sklon k samovznieteniu
Summary:
PÉNZEŠ, Marek: Stanovenie koeficienta tepelnej vodivosti usadenej vrstvy organického prachu a jeho vplyvu na sklon k samovznieteniu [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a enviromentálneho inžinierstva. Školiteľ: Ing. Jozef Martinka, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2012, 52 strán. Práca sa robila s cieľom stanoviť koeficient tepelnej vodivosti usadenej vrstvy organického prachu a zistiť jeho vplyv na sklon prachu k samovznieteniu. Analyzuje súčasný stav a definuje čo je to prach, druhy prachov a zaoberá sa prachom z rôznych hľadísk, ako napríklad bezpečnostného i hygienického. Venuje sa tiež samovznieteniu a rôznym faktorom ktoré ovplyvňujú vznik samovznietenia. Skúška sa vykonala na piecke s výhrevným povrchom a teplota sa sledovala pomocou termokamery. Skúšal sa drevený prach z červeného smreku, ktorý sa pripravil na rôzne veľkosti frakcií. Tento prach sa sledoval pri 3 rôznych teplotách. Zistilo sa a vyhodnotilo, aký vplyv na koeficient tepelnej vodivosti má veľkosť prachu, teplota a vlhkosť.
Key words:
samovznietenie, prach, koeficient tepelnej vodivosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited