Feb 19, 2020   12:42 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measures proposal for improvement of staff training process in company Fortaco s. r. o.
Written by (author): Ing. Zuzana Grófová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Jana Samáková, PhD.
Opponent:Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku Fortaco s. r. o.
Summary:Cieľom práce bolo na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu vzdelávania v podniku Fortaco s. r. o. navrhnúť opatrenia na zefektívnenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku Fortaco s. r. o. V prvej kapitole boli zhrnuté teoretické poznatky zamerané na proces vzdelávania zamestnancov ako súčasť personálneho manažmentu. Druhá časť obsahuje charakteristiku podniku a analyzuje súčasný stav vzdelávania zamestnancov na základe rozhovoru a dotazníka. Na základe nedostatkov vyplávajúcich z analýzy, boli navrhnuté opatrenia, ktoré sú zhodnotené v štvrtej kapitole.
Key words:realizácia, vzdelávanie, hodnotenie, identifikácia, efektivita, plánovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited