Feb 19, 2020   11:21 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures to streamline the process of staff training in company INA SKALICA spol. s r.o.
Written by (author): Ing. Simona Patková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Marián Samák
Opponent:Mgr. Elena Nemetzová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku INA SKALICA spol. s r.o.
Summary:Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických podkladov a analýzy súčasného stavu procesu vzdelávania zamestnancov v podniku INA SKALICA spol. s r.o. navrhnúť opatrenia na zdokonalenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku INA SKALICA spol. s r.o. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvú kapitolu tvorí analýza teoretických poznatkov z oblasti vzdelávania zamestnancov, pričom tieto informácie boli čerpané z dostupnej domácej i zahraničnej literatúry. Obsahom druhej kapitoly je analýza súčasného stavu vzdelávania zamestnancov v podniku INA SKALICA spol. s r.o., informácie do tejto časti boli čerpané z interných dokumentov spoločnosti, dotazníkového prieskumu a individuálneho rozhovoru s konzultantkou spoločnosti. Výsledky analýzy boli využité v tretej kapitole pri tvorbe návrhu opatrení pre zefektívnenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku INA SKALICA spol. s r.o. Poslednú kapitolu tvorí zhrnutie a zhodnotenie prínosov navrhovaných opatrení.
Key words:vzdelávanie, zamestnanci, metódy vzdelávania, rozvoj, ľudské zdroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited