Feb 18, 2020   6:56 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Occurrence of hydroxyl derivatives in natural environment and workplace.
Written by (author): Ing. Viktor Varga
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Fiala, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hydroxyderiváty v životnom a pracovnom prostredí
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť teoretické poznatky o najčastejšie sa vyskytujúcich alkoholoch a fenoloch, taktiež základné toxikologické informácie a oboznámenie sa s metódou infračervenej (IČ) spektroskopie a vyhodnotenie nameraných hodnôt. Práca je rozdelená na päť kapitol. Prvá kapitola obsahuje súhrn teoretických poznatkov o výskyte, výrobe a použití vybraných hydroxyderivátov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v životnom a pracovnom prostredí. Druhá kapitola popisuje základné toxikologické a hygienicko -- ekologické aspekty vybraných hydroxyderivátov. V tretej kapitole sú popísané základné metódy stanovenia vybraných hydroxyderivátov a limitné hodnoty v zložkách životného a pracovného prostredia. Štvrtá kapitola sa zaoberá experimentálnym stanovením daných zlúčenín vo vybranom médiu. Posledná piata kapitola obsahuje výsledky experimentu a ich vyhodnotenie.
Key words:hygienicko-ekologické aspekty, fenoly, spektroskopia, hydroxyderiváty, alkoholy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited