Jun 2, 2020   1:21 p.m. Xénia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Interactive animations of processes in semiconductors based on object-oriented programming
Written by (author): Ing. Peter Bučka
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Interaktívne animácie dejov v polovodičoch na báze objektovo orientovaného programovania
Summary:Diplomová práca sa zaoberá tematikou vytvárania interaktívnych animácií určených na podporu výučbového procesu v oblasti polovodičov a dejov v nich prebiehajúcich. Na základe analýzy dostupných možností vytvárania interaktívnych animácií ako pre 2D,tak aj pre 3D zobrazenia, boli vytvorené dve vzájomne sa doplňujúce animácie. Na zhotovenie 2D animácie boli využitá platforma Flash. Táto animácia podáva ucelený pohľad na problematiku dejov prebiehajúcich v kryštalografickej štruktúre kremíka, ktorá bola určená ako nosná pre obidve animácie. Okrem samotného zobrazenia simulácie dejov sa zameriava aj na prezentáciu výučbových textov z tejto oblasti. 3D animácia bola vytvorená za použitia jMonkeEngine nástroja, ktorý využíva platformu Java. Táto ponúka čo najrealistickejšie 3D zobrazenie spomenutých dejov, pri čom sa ponúka možnosť rozširovania štruktúry o dodatočné mriežky a sledovania tak viacerých rôznorodých dejov zároveň. Vnútorná štruktúra oboch animácií bola navrhnutá a je vytvorená tak, aby boli dodržané princípy objektovo orientovanej paradigmy, čím sa znovupoužiteľnosť jednotlivých vytvorených tried zvyšuje. Tieto budú môcť byť preto použité aj v budúcich projektoch týmu eLearn central, pri dopĺňaní rámca obsahujúceho kurzy na podporu výučby na FEI STU v Bratislave.
Key words:
interaktívna animácia, Flash, triedy, Java, diamantová štruktúra kremíka, objektovo orientované programovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited