Feb 19, 2020   12:04 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The possibilities of ICT usage in the special educational process
Written by (author): Ing. Martina Turňová
Department: Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Alexander Bilčík, PhD.
Opponent:Mgr. Karol Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie IKT v odbornej príprave žiakov
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť možnosti využitia IKT v odbornej príprave žiakov. Zamerali sme sa hlavne na e-learning vo vyučovaní a jeho využitie v prezenčnej forme. Prostredníctvom prieskumu na OUI Valaská a OU Viliama Gaňu v Banskej Bystrici sme chceli poskytnúť komplexný pohľad na problematiku využívania e-learningu vo vyučovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a jeho prínos v nadobúdaní kľúčových kompetencií v predmete informatika. Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá charakteristikou informačno-komunikačných technológií z pohľadu rôznych autorov zo Slovenska a zahraničia. V prvej kapitole sme vymedzili základné teoretické pojmy ako je IKT, počítačová gramotnosť a zamerali sme sa na e-learning a jeho druhy a prvky. Vo výskumnej časti sme sa zamerali na porovnanie tradičnej metódy vyučovania s metódou využitia IKT vo vyučovaní. Zaujímali sme sa o porovnanie vzdelávacích výsledkov v kognitívnej oblasti žiakov z tried kde sa využívala tradičná metóda a metóda využitia IKT. Prirodzený experiment sme doplnili dotazníkovým prieskumom u žiakov a učiteľov na škole. V závere práce sme sformulovali výstupy prieskumu do odporúčaní pre prax.
Key words:informačné a komunikačné technológie, počítačová gramotnosť, e-learning

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited