Mar 28, 2020   8:01 p.m. Soňa
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Application of Knowledge Management to Ensure Increasing Efficiency of Companies
Written by (author): Ing. Jakub Rečičár, PhD.
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia znalostného manažmentu pre zabezpečenie zvyšovania efektívnosti podnikateľských subjektov
Summary:Dizertačná práca sa primárne zameriava na znalosti a znalostné procesy v rámci malých a stredných podnikov z oblasti chemických, farmaceutických a potravinárskych výrob. Jedná sa o veľmi dôležitú tému súčasnosti, nakoľko v rámci spoločnosti i globálneho sveta neustále vzrastá záujem a dôležitosť znalostí, ich riadenie a využívanie samotných znalostných procesov v rámci podnikov. Používanie znalostí predstavuje moderné a trendové aktivity, pritom je však potrebné dbať o správny tok znalostí v podniku a neustálu obnovu a inováciu získaných znalostí. Predpokladom pre úspešné fungovanie podnikov je poznanie samotného znalostného potenciálu podniku a taktiež jeho správne využívanie. Hlavným cieľom dizertačnej práce je determinácia kľúčových faktorov znalostí, ktoré významne ovplyvňujú aplikáciu znalostného manažmentu a jeho aktivít za účelom zvyšovania efektívnosti, výkonnosti a konkurencieschopnosti podniku. V rámci riešenia dizertačnej práce bol realizovaný empirický výskum s cieľom spoznať postoje a vzťahy vybraných podnikov k znalostiam a znalostným aktivitám, za účelom vytvorenia hodnoverného obrazu ohľadom znalostného potenciálu skúmaných podnikov.
Key words:malé a stredné podniky, znalostná spoločnosť, znalostné faktory, znalostný manažment

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited