Feb 19, 2020   10:54 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Geotechnical assessment of foundations of statically demanding high-rise building in Bratislava.
Written by (author): Ing. Peter Pollák, PhD.
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Kuzma, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Geotechnické posúdenie založenia staticky náročného výškového objektu v Bratislave.
Summary:Diplomová práca rieši optimalizáciu systému zakladania výškového objektu v zložitých základových pomeroch na základe podrobných informácií získaných vyhodnotením inžiniersko-geologického prieskumu. Objekt sa skladá z dvoch celkov s výrazne rozdielnym priťažením základovej škáry. Samotný návrh rešpektuje zásady navrhovania podľa medzných stavov v súlade s platnými európskymi normami. Postupnou analýzou a variantnými riešeniami od jednoduchých rovinných úloh až po sofistikované výpočtové modely v MKP programoch sa utvára komplexný obraz o interakcii medzi hornou stavbou a základovou pôdou. Po návrhu vhodných opatrení na zmenšenie nerovnomerného sadnutia základov a prehodnotení možnosti dilatácie základov medzi výškovou a garážovou časťou boli spracované výrobné výkresy zvolenej varianty základovej dosky.
Key words:prieskum, interakcia, sadanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited