Feb 19, 2020   12:11 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Creativity in the teaching process
Written by (author): Ing. Alexander Vaľko
Department: Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Alexander Bilčík, PhD.
Opponent:Mgr. Gabriela Ruttmarová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorivosť v pedagogickom procese
Summary:SÚHRN VAĽKO, Alexander: Tvorivosť v pedagogickom procese [Diplomová práca]/Bc. Alexander Vaľko - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. - Školiteľ: Ing. Alexander Bilčík, PhD. -- stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier.- Trnava: MTF, 2012. 75 s. Tvorivosť v pedagogickom procese Hlavným cieľom práce je zistiť využívanie tvorivosti učiteľov v pedagogickom procese, kreativite a motivácii pri výchove a vzdelávaní žiakov. Je celkovo rozdelená do štyroch kapitol: Prvá kapitola sa zaoberá edukáciou v súčasnosti, humanizáciou výchovy a vzdelávania, tvorivosťou v edukačnom procese, výučbou a motiváciou tvorivej činnosti. Druhá kapitola opisuje humanistické prístupy, prístupy k rozvíjaniu tvorivosti a k tvorivému vnímaniu sveta. Systém tvorivo -- humanistickej výchovy je opísaný v tretej kapitole, ako aj ,,inštrukcia" na to, ako kreativizovať a humanizovať. V primeranej miere sme sa snažili opísať metódy rozvoja tvorivosti či projektové vyučovanie vo všeobecnosti. Záverečná -- prieskumná časť je orientovaná na meranie tvorivosti učiteľov priamo v školskej praxi na základných a stredných školách v Prešove a Bardejove. Záver práce sa koncentruje na návrhy a odporúčania vhodnej implementácie moderných prvkov vyučovania vo vybraných školách a poukazuje na prínos diplomovej práce pre pedagogickú prax.
Key words:ciele, metódy, motivácia, tvorivosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited