Feb 18, 2020   7:44 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The proposal of actions for improving the management of working performance of employees in the company Interglass s.r.o. Slovakia, Medzilaborce
Written by (author): Ing. Ivana Palaščaková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
Opponent:doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia pracovného výkonu zamestnancov v podniku INTERGLASS, s. r. o. Slovakia, Medzilaborce
Summary:PALAŠČAKOVÁ, Ivana: Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia pracovného výkonu zamestnancov v podniku Interglass s r. o. Slovakia, [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. --Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. -- Trnava: MTF STU, 2014 Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia pracovného výkonu zamestnancov Cieľom mojej bakalárskej práce je zanalyzovať súčasný stav riadenia pracovného výkonu zamestnancov v spoločnosti Interglass s r. o. Slovakia a na základe získaných teoretických poznatkov z tejto oblasti navrhnúť opatrenia na zdokonaľovanie riadenia pracovného výkonu zamestnancov. Bakalárska práca za skladá zo 4 častí. V prvej časti mojej bakalárskej práce sme sa zamerali na získanie teoretických poznatkov v oblasti riadenia pracovného výkonu, hodnotenia pracovného výkonu, metód hodnotenia pracovného výkonu. V druhej časti práce sme podrobne analyzovali súčasný stav riadenia pracovného výkonu zamestnancov v podniku Interglass, s r. o. Slovakia. Uvádzam aj analýzu štruktúry zamestnancov, odmeňovanie a hodnotenie zamestnancov. Na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu riadenia pracovného výkonu zamestnancov v tretej časti tejto práce navrhujeme opatrenia na zdokonaľovanie riadenia pracovného výkonu v podniku Interglass, s r. o. Dúfam, že tieto opatrenia budú pre firmu prospešné a prínosné. V poslednej kapitole bakalárskej práce sme sa zamerala na zhodnotenie navrhovaných opatrení pre podnik Interglass, s r. o. Slovakia. Verím, že navrhované opatrenia budú pre firmu prínosom a zdokonalí sa tým riadenie pracovného výkonu zamestnancov.
Key words:riadenie pracovného výkonu, hodnotenie pracovného výkonu, metódy hodnotenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited