Feb 27, 2020   6:22 a.m. Alexander
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Low-energy Urban Housing - Pezinok
Written by (author): Ing. arch. Ivan Magala
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Opponent:Ing. arch. Balázs Füzék
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nízkoenergetické mestské bývanie - Pezinok
Summary:Cieľom záverečnej diplomovej práce bolo vytvoriť obytný súbor nízkoenergetických objektov pre bývanie v Pezinku -- mestskej časti Cajla. Navrhovaný súbor je doplnený o objekty vybavenosti pre dané územie, s funkčnými plochami pre deti, mládež a seniorov. V návrhu sa kladie dôraz na vysoký podiel zelene a rekultiváciu tej súčasnej. Dôležitými aspektmi pri urbanistickom návrhu bola potreba napojenia a prepojenia navrhovaného územia s okolím. Na danom území sa nachádzajú v súčasnosti sklady CO s rozsiahlymi zelenými plochami. Samotné okolie územia tvorí zástavba rodinných domov a voľných pozemkov určených na výstavbu obytnej zóny. V súčasnosti prebieha najmä zo západnej strany navrhovanej lokality rozsiahla výstavba rodinných domov. Diplomová práca je rozdelená na dve základné časti a to na urbanistický návrh riešenia územia a samotný návrh objektov bývania na úrovni architektonickej štúdií. Podstatnou časťou je návrh zástavby malopodlažných bytových domov. Urbanistický návrh sa zaoberá riešením územia funkčne ale najmä s ohľadom na možnosť využívania pasívnych solárnych ziskov, ktoré sú následne nevyhnutné pre vytvorenie nízkoenergetického bývania. Preto významnú úlohu zohrali pri komplexnom návrhu odstupy objektov a ich orientácia k svetovým stranám. Návrh rieši taktiež prepojenie jednotlivých funkčných zón medzi sebou. Pri riešení bytových domov bola okrem základného nízkoenergetického konceptu potreba riešenia sociálnych aspektov bývania. Preto je riešenie blízkeho okolia budov taktiež dôležitou stránkou diplomovej práce. Diplomová práca je zostavená tak aby podliehala normám pre architektonickú štúdiu. Listy sú zoradené hierarchicky v poradí situačné výkresy, pôdorysy jednotlivých podlaží, pozdĺžne a priečne rezy objektami, pohľady na objekty so všetkých svetových strán a vizualizácie, doplnené o architektonicky detail, mierkové prehĺbenie a energetický koncept.
Key words: nízkoenergetické bývanie, solárna architektúra, zeleň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited