Jan 25, 2020   5:43 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A Suggestion of a Competitive Strategy for SES ENERGY, a.s. Company
Written by (author): Ing. Ján Kocsis
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh konkurenčnej stratégie firmy SES ENERGY, a.s.
Summary:Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je návrh konkurenčnej stratégie firmy SES ENERGY, a.s. Spoločnosť podniká v odvetví montáže energetických zaria-dení pre teplárne a elektrárne. Teoretická časť diplomovej práce je venovaná všeobecnej charakteristike danej problematiky a odbornou literatúrou odporú-čaným postupom pri tvorbe stratégie. V praktickej časti aplikujem teoretické poznatky z preštudovanej literatúry a analýzy na spoločnosť SES ENERGY, a.s.. V záverečnej časti diplomovej práce na základe výsledkov analýz navrhnem pre menovanú spoločnosť optimálnu podnikateľskú stratégiu.
Key words:strategický manažment, stratégia, strategická analýza, strategická podnikateľská jednotka, podnikateľská stratégia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited