Feb 17, 2020   2:52 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures to develop interpersonal skills of managers in the company JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. – Trenčín branch plant
Written by (author): Ing. Petronela Marušincová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na rozvoj interpersonálnych schopností manažérov v podniku JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. - odštepný závod Trenčín
Summary:MARUŠINCOVÁ, Petronela: Návrh opatrení na rozvoj interpersonálnych schopností manažérov v podniku JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. -- odštepný závod Trenčín, [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. -- Školiteľka: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová PhD. Trnava: MTF STU, 2014. 61s. Cieľom bakalárskej práce "Návrh opatrení na rozvoj interpersonálnych schopností manažérov v podniku JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. -- odštepný závod Trenčín" je analyzovať súčasný stav vzdelávania a rozvíjania schopností manažérov v podniku a následne aplikovať možné opatrenia a zlepšenia jestvujúceho systému. Prvá časť za pomoci odbornej literatúry opisuje manažéra a jeho schopnosti, znalosti, zručnosti, kompetencie, ale aj komunikačné spôsoby prejavu, vedenie ľudí, vedenie tímu a motiváciu zamestnancov. Druhá časť sa zaoberá analýzou súčasného stavu podniku JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. -- odštepný závod Trenčín, jeho históriou, charakteristikou, organizačnou štruktúrou a systémom vzdelávania manažérov. V posledných dvoch častiach sú popísané návrhy a opatrenia na zefektívnenie a zlepšenie procesov v oblasti vzdelávania a rozvíjania schopností manažérov a nakoniec zhodnotenie všetkých prínosov, na základe ktorých by sa mal systém zefektívniť.
Key words:manažér, osobnosť, kompetencie manažéra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited