Mar 29, 2020   2:36 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The application of the methods of monitoring customer satisfaction in the company
Written by (author): Ing. Mária Streitzigová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Opponent:Ing. Milan Rafaj, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Uplatňovanie metód sledovania spokojnosti zákazníkov vo firme
Summary:Záverečná diplomová práca obsahuje tri hlavné kapitoly. Prvá kapitola s názvom Význam merania spokojnosti zákazníkov pre úspešnosť firmy na trhu sa zaoberá základnými pojmami ako sú napríklad manažérstvo kvality, zákazník, spokojnosť, postup sledovania a merania spokojnosti a pod., ktoré tvoria teoretický vstup do druhej kapitoly, ktorá má názov Metódy merania spokojnosti zákazníkov a ich využitie vo firme. V tejto kapitole sa nachádza rozbor a analýza súčasného stavu sledovania spokojnosti zákazníkov vo firme HP spol. s r. o., ktorá má zavedený systém manažérstva kvality od roku 2006. Pre účely analýzy boli využité vnútropodnikové dokumenty poskytnuté uvedenou firmou. V poslednej kapitole nazvanej Návrh na zdokonalenie spôsobu zisťovania a merania spokojnosti zákazníkov vo firme je zhrnutých šesť návrhov na zlepšenie súčasného stavu v zisťovaní a meraní spokojnosti zákazníkov.
Key words:spokojnosť, spokojnosť zákazníka, manažérstvo kvality, zamestnanci, zákazník, dotazník, index spokojnosti zákazníkov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited