Feb 25, 2020   7:49 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of Six Sigma concept in CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES ltd., Puchov
Written by (author): Ing. Nina Križanová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia koncepcie Six Sigma vo firme CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES, s.r.o., Púchov
Summary:KRIŽANOVÁ, Nina: Aplikácia koncepcie Six Sigma vo firme CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES, s.r.o., Púchov. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta; Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality. Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD. -- Bratislava: SjF STU, 2013. 86s. Cieľom diplomovej práce bola aplikácia koncepcie Six Sigma v podmienkach konkrétnej firmy. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola obsahuje teoretické východiská riešenej problematiky. V druhej kapitole sú uvedené základné informácie o firme a charakteristika jej výrobkov. Tretia kapitola sa zaoberá aplikáciou koncepcie a jej využitím pri zlepšovaní technologických procesov. V poslednej kapitole sú zhrnuté očakávané prínosy plynúce z aplikácie koncepcie Six Sigma.
Key words:DMAIC, identifikácia a eliminácia chýb, autoplášť, Six Sigma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited