Dec 13, 2019   5:12 p.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Financial analysis and assessment of the financial stability of the company
Written by (author): Ing. Denisa Kocúriková
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Úradníček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Finančná analýza a posúdenie finančnej stability podniku
Summary:Nosnou časťou mojej diplomovej práce je uskutočnená finančná analýza spoločnosti Obecný podnik Jablonica, s. r. o. Prvá kapitola práce je venovaná teoretickým východiskám, ktoré riešia problematiku finančnej analýzy. Teoretické poznatky z oblasti vymedzenia pojmu finančnej analýzy, úloh a cieľov finančnej analýzy, zdrojov, externých a interných užívateľov, postupov a metód nám umožňujú získať prehľad o jednej z oblastí finančného manažmentu. Druhá kapitola, ktorá je praktickou časťou práce, je zameraná na charakteristiku analyzovaného podniku a analýzu jeho súčasného stavu. Po uskutočnení analýzy absolútnych ukazovateľov, rozdielovej a pomerovej analýzy a výpočte bankrotných indikátorov: Altmanove Z -- skóre a Index IN 01nasleduje zhodnotenie finančnej stability podniku. Ďalšia kapitola je venovaná návrhom a opatreniam, ktoré by po aplikácii mohli prispieť k zlepšeniu finančnej stability podniku.
Key words:výkaz ziskov a strát, súvaha, finančná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited