Dec 14, 2019   1:31 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Social benefits system design proposal for employees of PSL, a.s., Považská Bystrica
Written by (author): Ing. Jana Hudeková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Iveta Čambálová
Opponent:Ing. Daniel Kučerka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému poskytovania sociálnych benefitov zamestnancom spoločnosti PSL, a.s., Považská Bystrica
Summary:Hudeková, Jana: Návrh systému poskytovania sociálnych benefitov zamestnancom spoločnosti PSL, a.s., Považská Bystrica. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality.- Školiteľ: Ing. Iveta Čambálová,- Trnava: MTF STU, 2013. 57 s. Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo zistiť rozsah ponúkaných benefitov pre zamestnancov spoločnosti PSL, a.s., Považská Bystrica a navrhnúť jeho prípadné zlepšenie. Prácu som rozdelila na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je vypracovaná na základe dostupnej literatúry. Druhá časť práce objasňuje analýzu spoločnosti PSL, a.s., Považská Bystrica a zároveň sú v nej spracované výsledky prieskumu dotazníkovou metódou. Vyhodnotené odpovede na kľúčové otázky sú analyzované a výsledky sú interpretované. V závere práce sú uvedené návrhy na zlepšenie ponúkaného systému a zhodnotenie prínosov navrhovaného systému pre daný podnik. Tieto výsledky vyplynuli z praktickej časti mojej práce.
Key words:sociálna politika podniku, motivácia zamestnancov, zamestnanecké benefity, sociálny fond, cafeteria systém, sociálny program podniku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited