Feb 19, 2020   11:22 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Friction Stir Welding of highly solid steel used in the automobile industry
Written by (author): Ing. Pavol Čulen
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Zifčák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Trecie zváranie s premiešaním vysokopevných ocelí používaných v automobilovom priemysle
Summary:SÚHRN ČULEN, Pavol: Trecie zváranie s premiešaním vysokopevných ocelí používaných v automobilovom priemysle. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Školiteľ: Ing. Peter Zifčák, PhD. - Trnava: MtF STU, 2013. 78 s. Cieľom diplomovej práce je popísanie jednej z novších metód zvárania a to trecie zváranie s premiešaním, konkrétne vysokopevných ocelí ktoré sa používajú v automobilovom priemysle pri výrobe karosérií automobilov. Diplomová práca pozostáva z teoretickej časti a experimentálnej časti. Obsahom práce v teoretickej časti je zameranie sa na teoretické poznatky čo sa týka vysokopevných ocelí a aj iných typov ocelí používaných v automobilovom priemysle (druhy ocelí, ich vlastnosti a použitie ocelí pri výrobe karosérií, na samotnú výrobu vysokopevných ocelí a spôsoby zvárania vysokopevných ocelí). Druhá časť teoretickej časti je venovaná samotnej technológii trecieho zvárania s premiešaním. Experimentálna časť je zameraná na vyhotovenie zvarových spojov trecím zváraním s premiešaním, rozbor mikroštruktúry a makroštruktúry ocele a vlastnosti ocele a aký vplyv má na vlastnosti zvarového spoja zmena rýchlosti zvárania a zmena uhlu kužeľa zváracieho nástroja. Poznatky a výsledky práce budú slúžiť pre ďalšie skúmanie a rozvoj technológie FSW hlavne pri zváraní ďalších kovov a ich zliatin.
Key words:trecie zváranie s premiešaním, vysokopevné ocele, zvarový spoj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited