Feb 21, 2020   4:19 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures in the evaluation process of employees in the company Holcim (Slovakia) a.s.
Written by (author): Ing. Daša Hlúchová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Mária Homokyová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení v procese hodnotenia zamestnancov v podniku Holcim (Slovensko) a. s.
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom opatrení v procese hodnotenia zamestnancov v podniku Holcim (Slovensko) a.s. Cieľom práce je získať informácie, do akej miery je v tomto podniku venovaná pozornosť danej problematike a zistiť medzery v zavedenom procese hodnotenia a navrhnúť zlepšenie. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole je uvedené stručné teoretické rozpracovanie riešenej problematiky. Táto časť bakalárskej práce sa zaoberá najmä jednou z hlavných činností personálneho manažmentu, ktorou je hodnotenie. V druhej kapitole sa nachádza charakteristika podniku Holcim (Slovensko) a.s., a predovšetkým analýza súčasného stavu hodnotenia zamestnancov v podniku. V tretej kapitole je spracovaný návrh hodnotenia a jeho uplatnenie v podniku a vo štvrtej kapitole zhodnotenie navrhovaného procesu. Význam tejto práce spočíva v možnom dosiahnutí požadovaných prínosov na základe uplatnenia navrhovaných opatrení do procesu hodnotenia v podniku.
Key words:personálny manažment, hodnotenie zamestnancov, pracovný výkon

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited