Dec 15, 2019   3:06 p.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Study of accelerating ozonization of selected organic pollutants
Written by (author): Ing. Marián Šudý, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
Opponent 2:doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov
Summary:Cieľom práce je preskúmať účinnosť progresívnych oxidačných metód pri degradácii atrazínu, analyzovať degradačné produkty atrazínu a výslednú ekotoxicitu roztoku. Teoretická časť je venovaná základným vlastnostiam pesticídov a ich toxikologickým účinkom, ale aj prehľadu súčasných metód používaných pri ich degradácii. V praktickej časti sú experimentálne preskúmané účinnosti jednotlivých degradačných metód založených na pôsobení ozónu v kombinácii s peroxidom vodíka alebo UV žiarením. Degradované sú roztoky s vysokou a nízkou koncentráciou atrazínu. Po degradačných metódach nasleduje analýza degradačných produktov atrazínu a výsledky limitnej ekotoxikologickej skúšky. Záver výskumu je venovaný zhodnoteniu metód z ekonomického hľadiska. Význam práce spočíva v poskytnutiu základného prehľadu využiteľnosti progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní rôznych koncentrácií atrazínu, ich účinnosti, ale aj vhodnosti z ekonomického hľadiska.
Key words:ekotoxicita, atrazín, ozonizácia, degradácia, účinnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited