21. 1. 2020  18:01 Vincent
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zdokonalenie skladového hospodárstva v podniku BOHUŠ s. r. o., Závadka nad Hronom
Autor: Ing. Martina Tokárová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ivana Ščasnovičová
Oponent:doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na zdokonalenie skladového hospodárstva v podniku BOHUŠ s. r. o., Závadka nad Hronom
Abstrakt:Bakalárska práca, je orientovaná na popis, rozanalyzovanie a zefektívnenie skladového hospodárstva, s následným návrhom na zlepšenie skladového hospodárstva v spoločnosti BOHUŠ, s. r. o.. Prvá časť práce je zameraná na teoretický vstup do problematiky. Vysvetlenie základných pojmov, význam skladovania, druhy skladovania a skladovej techniky, funkcie a metódy riadenia skladového hospodárstva. V druhá časť, spracováva získané poznatky z teoretickej časti, a kombinuje ju s informáciami získanými zo spoločnosti. Rozpracúva konkrétnejšie skladové hospodárstvo v danom podniku. Úlohou tretej časti je navrhnúť opatrenia pre zefektívnenie skladového hospodárstva a zminimalizovať náklady spoločnosti na skladové hospodárstvo. Štvrtá časť je zameraná na zhodnotenie daných návrhov pre zdokonaľovanie skladového hospodárstva v spoločnosti a záver obsahuje komplexné zhodnotenie bakalárskej práce.
Kľúčové slová:zásoba, produkt, sklad, skladové hospodárstvo, materiál

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene