Aug 15, 2020   4:04 a.m. Marcela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of numerical methods for the first order systems
Written by (author): Ing. Jela Abasová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Mgr. Vladimír Liška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza numerických metód pre systémy 1. rádu
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať numerické metódy riešenia pre diferenciálne rovnice prvého rádu. Teoretická časť pojednáva o diferenciálnej rovnici. V prvej kapitole sú vymedzené pojmy týkajúce sa diferenciálnej rovnice. V druhej kapitole sú opísané jednotlivé numerické metódy. Tretia kapitola je zameraná na použitý softvér. Výsledkom práce je porovnanie vybraných numerických metód z hľadiska presnosti. Praktická časť práce sa zaoberá implementáciou vybraných numerických metód do vývojového prostredia Visual Studio pomocou programovacieho jazyka C#. Vstupom sú užívateľom zadané parametre a funkcia. Program umožňuje užívateľovi zadať veľké množstvo funkcií. Výstupom sú výpočet a graf vytvorené pomocou zvolenej metódy. Bakalárska práca obsahuje komentovaný zdrojový kód a príručku používateľa.
Key words:diferenciálna rovnica, numerické metódy, Eulerova metóda, Visual Studio, C#, Adamsova metóda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited