Dec 12, 2019   6:58 a.m. Otília
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures to improving human resources management system in the direction of improving employee satisfaction in the company Johnson Controls International Ltd., Trenčín
Written by (author): Ing. Nikola Kontová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie systému riadenia ľudských zdrojov v smere zlepšenia spokojnosti zamestnancov v podniku Johnson Controls International spol. s r.o., odštepný závod Trenčín
Summary:KONTOVÁ, Nikola: Návrh opatrení na zdokonalenie systému riadenia ľudských zdrojov v smere zlepšenia spokojnosti zamestnancov v podniku Johnson Controls International spol. s.r.o., odštepný závod Trenčín. [Bakalárska práca]. - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. -- Školiteľ: Ing. Martin Hrablik, PhD. Trnava: STU MTF , 2015. 55 s. Cieľom bakalárskej práce je analýza spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Johnson Controls International spol. s.r.o., odštepný závod Trenčín a vypracovanie návrhov na zdokonalenie riadenia ľudských zdrojov v smere zlepšenia spokojnosti zamestnancov. Prvá kapitola sa zaoberá teóriou riadenia ľudských zdrojov a úlohami riadenia ľudských zdrojov v priemyselných podnikoch. Druha kapitola opisuje analýzu súčasného stavu systému riadenia ľudských zdrojov a zisťovanie spokojnosti zamestnancov v podniku na základe dotazníka. Tretia kapitola sa zameriava na návrhy opatrení na zlepšenie riadenia ľudských zdrojov a zvýšenie spokojnosti v podniku. Štvrtá kapitola obsahuje zhodnotenie navrhovaných riešení pre zlepšenie riadenia ľudských zdrojov v ohľade na zlepšenie spokojnosti zamestnancov.
Key words:priemyselný podnik, riadenie, zamestnávateľ, spokojnosť zamestnancov, ľudské zdroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited